phale

Tuyển dụng: Quản đốc

Số lượng: 01 người (Nam) Độ tuổi: Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu