Điều lệ nghị quyết - văn bản khác

Điều lệ và các quy chế quản trị công ty

Điều Lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, tháng 10/ 2020, chi tiết xem tại đây

Điều lệ công ty 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Báo cáo tình hình quản trị

Bản Cung Cấp Thông Tin Về Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Niêm yết năm 2019. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết / quyết định hội đồng quản trị

2020

Nghị quyết HĐQT Vv Miễn nhiệm thành viên HĐQT, chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết HĐQT vv triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Đống Đa: Chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Agribank Chi nhánh Thủ Đô: Chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu