Điều lệ nghị quyết - văn bản khác

Điều lệ và các quy chế quản trị công ty

Quy chế quản trị công ty 2021, chi tiết xem tại đây.

Điều lệ công ty 2021, chi tiết xem tại đây

Điều Lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, tháng 10/ 2020, chi tiết xem tại đây

Điều lệ công ty 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2020, chi tiết xem tại đây.

2020

Báo cáo thường niên 2020, chi tiết xem tại đây.

2019

Báo cáo thường niên năm 2019 chi tiết xem tại đây

Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết xem tại đây

Bản Cung Cấp Thông Tin Về Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Niêm yết năm 2019. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết / quyết định hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty liên kết. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con, chi tiết xem tại đây.

2021

Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty liên kết. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con, chi tiết xem tại đây.

2020

Nghị quyết HĐQT Vv Miễn nhiệm thành viên HĐQT, chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết HĐQT vv triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Đống Đa: Chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Agribank Chi nhánh Thủ Đô: Chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu