Điều lệ nghị quyết - văn bản khác

Nghị quyết / quyết định hội đồng quản trị

2020

Nghị quyết HĐQT vv thay đổi người đại diện quản lý vốn góp đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty CP HGPL. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu