Điều lệ nghị quyết - văn bản khác

Nghị quyết / quyết định hội đồng quản trị

2020

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Đống Đa: Chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Agribank Chi nhánh Thủ Đô: Chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu