Hội đồng quản trị

ÔNG VŨ ĐỨC TIẾN
Thành viên HĐQT
ÔNG NGUYỄN HỒ HƯNG
Thành viên HĐQT
ÔNG LÊ THẠC TUẤN
Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

BÀ MAI THỊ THANH HOA
Thành viên Ban Kiểm Soát
BÀ VŨ NGỌC THÚY
Thành viên Ban Kiểm Soát

Ban tổng giám đốc

ÔNG CAO VĂN THÁI
Phó Tổng Giám đốc
ÔNG PHẠM XUÂN TRÍ
Kế toán trưởng