Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết / quyết định đại hội đồng cổ đông

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Xem chi tiết tại đây

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem chi tiết tại đây

Các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,chi tiết xem tại đây.

2019

Nghị quyết HĐQT vv thay đổi người đại diện quản lý vốn góp đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty CP HGPL. Chi tiết xem tại đây.

2020

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020: Xem thêm tại đây

2021

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,chi tiết xem tại đây.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

CBTT về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

2022

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

2023

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem chi tiết tại đây

2024

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Xem chi tiết tại đây

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem chi tiết tại đây

Các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua. Xem chi tiết tại đây

Tài liệu đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 công bố thông tin lần 3, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 sửa đổi bổ sung, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty, xem chi tiết tại đây.

Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty, xem chi tiết tại đây.

2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – Final: Chi tiết xem thêm tại đây

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – update lần 2: chi tiết xem thêm tại đây

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: chi tiết xem thêm tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 sửa đổi bổ sung, chi tiết xem tại đây.

Thông báo về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty, xem chi tiết tại đây.

Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 final, chi tiết xem tại đây.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, xem chi tiết tại đây

 

2022

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 công bố thông tin lần 3, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 sửa đổi bổ sung, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem chi tiết tại đây

2024

Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Chi tiết xem tại đây

Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty. Chi tiết xem tại đây

Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết xem tại đây

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Chi tiết xem tại đây

Công văn/ Thông báo đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020: Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

2021

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng, xem chi tiết tại đây.

Thông báo về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Thông báo vv Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

2022

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem chi tiết tại đây

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu