Đại hội đồng cổ đông

Công văn/ Thông báo đại hội đồng cổ đông

2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020: Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu