Đại hội đồng cổ đông

Công văn/ Thông báo đại hội đồng cổ đông

2021

Thông báo vv Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020: Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông

2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – Final: Chi tiết xem thêm tại đây

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – update lần 2: chi tiết xem thêm tại đây

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: chi tiết xem thêm tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết / quyết định đại hội đồng cổ đông

2020

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020: Xem thêm tại đây

2019

Nghị quyết HĐQT vv thay đổi người đại diện quản lý vốn góp đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty CP HGPL. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu