Báo cáo tài chính

2020

Công văn giải trình biến động KQKD Quý 3/2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính quý 3/2020, chi tiết xem tại đây

CV vv giải trình biến động KQKD trong BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét, chi tiết xem tại đây

BCTC soát xét bán niên 2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2/2020: Chi tiết xem tại đây

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019: Chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 1/2020: Chi tiết xem tại đây

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC năm 2019 so với năm 2018: chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 – đã kiểm toán: xem tại đây

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 trước kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.

2019

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu