Báo cáo tài chính

2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 trước kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu