Báo cáo tài chính

2020

CV giải trình biến động KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

BCTC kiểm toán năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD quý IV năm 2020 (trước kiểm toán) so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2020, chi tiết xem tại đây.

Công văn giải trình biến động KQKD Quý 3/2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính quý 3/2020, chi tiết xem tại đây

CV vv giải trình biến động KQKD trong BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét, chi tiết xem tại đây

BCTC soát xét bán niên 2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2/2020: Chi tiết xem tại đây

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019: Chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 1/2020: Chi tiết xem tại đây

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC năm 2019 so với năm 2018: chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 – đã kiểm toán: xem tại đây

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 trước kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.

2019

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu