Báo cáo tài chính

2019

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 trước kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu