CV giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC quý 3 năm 2019 so với quý 3 năm 2018

CV giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC quý 3 năm 2019 so với quý 3 năm 2018. Chi tiết xem tại đây.