Công văn về việc xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính năm 2020

Công văn về việc xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính năm 2020: thông tin chi tiết xem tại đây