Công văn UBCKNN về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PLP

Công văn UBCKNN về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PLP: Chi tiết xem thêm tại đây