Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, xem chi tiết tại đây.