Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cố phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cố phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết xem tại đây