/

Thông báo mời họp về việc tham dự đại hội cổ đông 2020

Thông báo mời họp về việc tham dự đại hội cổ đông 2020: chi tiết xem thêm tại đây