Thông báo của Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020- mã chứng khoán PLP

Thông báo của Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020- mã chứng khoán PLP, chi tiết xem tại đây