Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông, chi tiết xem tại đây.