/

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020. Chi tiết xem tại đây.