Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020: Xem thông tin chi tiết tại đây