Thông báo bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thông báo bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, xem chi tiết tại đây.