NQ vv Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, đầu tư, vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Hồng Bàng

NQ vv Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, đầu tư, vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Hồng Bàng. Chi tiết xem tại đây.