Nghị Quyết HĐQT vv triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nghị Quyết HĐQT vv triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết xem tại đây