Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.