Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết. Chi tiết xem tại đây.