Hủy ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nội dung thông tin công bố: Hủy ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây