CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018. Chi tiết xem tại đây.