CV vv giải trình biến động KQKD trong BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét

CV vv giải trình biến động KQKD trong BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét, chi tiết xem tại đây