Công văn của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PLP

Công văn của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PLP, xem chi tiết tại đây.