Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, xem chi tiết tại đây.