Công bố thông tin đính chính, bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty

Công bố thông tin đính chính, bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty. Xem chi tiết tại đây