CBTT vv Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

CBTT vv Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, chi tiết xem tại đây