CBTT Thông báo số 21006/TB-CT của Cục thuế Thành phố Hải Phòng vv đóng tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp

CBTT Thông báo số 21006/TB-CT của Cục thuế Thành phố Hải Phòng vv đóng tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp: chi tiết xem thêm tại đây