BCTC soát xét bán niên 2020

BCTC soát xét bán niên 2020, chi tiết xem tại đây