Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 trước kiểm toán

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 trước kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.