Báo cáo tài chính giữa niên độ 01.01.2019-30.06.2019 – Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính giữa niên độ 01.01.2019-30.06.2019 – Đã kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.