Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, xem chi tiết tại đây.