Chính sách thi đua khen thưởng

Công ty xây dựng và phổ biến Chính sách thi đua khen thưởng tới các CB-CNV của mình một cách công khai, minh bạch 6 tháng/lần. Mức thưởng hàng năm dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả đánh giá hiệu quả công việc của mỗi người trong năm. Các hình thức động viên khen thưởng được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm áp dụng linh hoạt như:

  • Thưởng danh hiệu cá nhân tiên tiến, xuất sắc quý, 6 tháng và thưởng cuối năm.
  • Thưởng thành tích tốt: Kết quả đánh giá tốt, tham gia xây dựng/ hoàn thiện các hệ thống quản lý.
  • Thưởng đột xuất dựa trên thành tích xuất sắc trong công việc của các cá nhân
  • Thưởng cho các tập thể cán nhân có các sáng kiến, cải tiến có hiệu quả được áp dụng.