Chính sách lương

Pha Lê đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng hệ thống chi trả lương cho người lao động phù hợp với từng vị trí chức danh công việc, từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển đảm bảo tính khoa học, công bằng, linh hoạt, tương xứng hài hòa với mức độ cống hiến và cạnh tranh trên thị trường lao động.

Tại Pha Lê lương được tính theo cơ chế lương 3PL (PL1, PL2, PL3)

  • PL1: Lương cơ bản
  • PL2: Lương trợ cấp
  • PL3: Lương năng suất

Để đảm bảo tính công bằng, khách quan và nguyên tắc tương xứng giữa kết quả thực hiện công việc với thù lao CB-CNV nhận được, chính sách lương của Pha Lê luôn gắn liền & không tách rời với chính sách đánh giá hiệu quả công việc theo hệ thống KPI mà Công ty đang áp dụng.

Song song với việc gắn Quy chế lương với kết quả đánh giá, Pha Lê chủ trương xây dựng chính sách tiền lương hiệu quả dựa trên giá trị công việc của mỗi chức danh. Hàng năm, Công ty luôn xem xét tăng lương cho các CB-CNV dựa vào kết quả đánh giá công việc hàng tháng, hàng quý, và cả năm.