Chính sách đánh giá hiệu quả công việc

− Pha Lê cho rằng làm việc chủ động, có kế hoạch và có phương pháp quản lý hiệu quả công việc là trách nhiệm chung của tất cả mọi thành viên trong Công ty. Hiệu quả công việc là động lực cho sự đổi mới và phát triển, do vậy việc đãi ngộ và thưởng cho nhân viên sẽ được thực hiện dựa trên kết quả công việc.

− Kế hoạch phát triển và đánh giá hiệu quả công việc của Công ty là hệ thống quản lý hoạt động dựa trên kết quả làm việc, phản ánh được các yêu cầu công việc so với những đóng góp của nhân viên. Hiện nay Pha Lê đang triển khai áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện công việc thông qua Hệ thống các chỉ số đo lường hiệu suất lao động KPI và kết quả này là một trong những căn cứ quan trọng để Công ty xây dựng và vận hành những chính sách lương, thưởng, đãi ngộ cùng với việc bổ nhiệm, thăng tiến cho CB-CNV.

− Pha Lê tạo dựng phong cách làm việc dựa trên kết quả không chỉ phù hợp với các giá trị cốt lõi mà còn thử thách các nhân viên của công ty ở mọi cấp bậc phải nỗ lực đạt được các kết quả tốt nhất có thể.