Thông báo vv tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông báo vv tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, chi tiết xem tại đây.