Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết xem tại đây