Thông báo của Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, chi tiết xem tại đây