Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung, xem chi tiết tại đây.