Tài liệu

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,chi tiết xem tại đây.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Công văn/ Thông báo đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Thông báo vv Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020: Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 final, chi tiết xem tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, xem chi tiết tại đây

 

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – Final: Chi tiết xem thêm tại đây

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – update lần 2: chi tiết xem thêm tại đây

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: chi tiết xem thêm tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết / quyết định đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,chi tiết xem tại đây.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

CBTT về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020: Xem thêm tại đây

Nghị quyết HĐQT vv thay đổi người đại diện quản lý vốn góp đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty CP HGPL. Chi tiết xem tại đây.

Điều lệ nghị quyết - văn bản khác

Quy chế quản trị công ty 2021, chi tiết xem tại đây.

Điều lệ công ty 2021, chi tiết xem tại đây

Điều lệ công ty 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Điều lệ và các quy chế quản trị công ty

Quy chế quản trị công ty 2021, chi tiết xem tại đây.

Điều lệ công ty 2021, chi tiết xem tại đây

Điều Lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, tháng 10/ 2020, chi tiết xem tại đây

Điều lệ công ty 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2020, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2019 chi tiết xem tại đây

Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết xem tại đây

Bản Cung Cấp Thông Tin Về Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Niêm yết năm 2019. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết / quyết định hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT vv thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Quyết định vv miễn nhiệm thành viên HĐQT, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty liên kết. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT Vv Miễn nhiệm thành viên HĐQT, chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết HĐQT vv triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Đống Đa: Chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Agribank Chi nhánh Thủ Đô: Chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính

CV giải trình biến động KQKD quý I/2021, chi tiết xem tại đây.

BCTC Qúy I/2021, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

BCTC kiểm toán năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD quý IV năm 2020 (trước kiểm toán) so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2020, chi tiết xem tại đây.

2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2/2021, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD quý I/2021, chi tiết xem tại đây.

BCTC Qúy I/2021, chi tiết xem tại đây.

2020

CV giải trình biến động KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

BCTC kiểm toán năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD quý IV năm 2020 (trước kiểm toán) so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2020, chi tiết xem tại đây.

Công văn giải trình biến động KQKD Quý 3/2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính quý 3/2020, chi tiết xem tại đây

CV vv giải trình biến động KQKD trong BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét, chi tiết xem tại đây

BCTC soát xét bán niên 2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2/2020: Chi tiết xem tại đây

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019: Chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 1/2020: Chi tiết xem tại đây

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC năm 2019 so với năm 2018: chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 – đã kiểm toán: xem tại đây

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 trước kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.

2019

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu