Tài liệu

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2024, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý I năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý IV năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động KQKD quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4 năm 2022, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động KQKD 06 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã soát xét, xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, xem chi tiết tại đây.

Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh theo BCTC kiểm toán năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán, xem chi tiết tại đây.

Công văn giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin đính chính Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 Năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Đăng ký mô hình công ty và loại báo cáo tài chính, xem chi tiết tại đây.

Công văn giải trình biến động KQKD soát xét bán niên 2019, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021, chi tiết xem tại đây

CV giải trình biến động KQKD quý I/2021, chi tiết xem tại đây.

BCTC Qúy I/2021, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

BCTC kiểm toán năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD quý IV năm 2020 (trước kiểm toán) so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2020, chi tiết xem tại đây.

2019

Công văn giải trình biến động KQKD soát xét bán niên 2019, chi tiết xem tại đây.

2020

CV giải trình biến động KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

BCTC kiểm toán năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD quý IV năm 2020 (trước kiểm toán) so với cùng kỳ năm 2019, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2020, chi tiết xem tại đây.

Công văn giải trình biến động KQKD Quý 3/2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính quý 3/2020, chi tiết xem tại đây

CV vv giải trình biến động KQKD trong BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau soát xét, chi tiết xem tại đây

BCTC soát xét bán niên 2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2/2020: Chi tiết xem tại đây

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019: Chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 1/2020: Chi tiết xem tại đây

Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC năm 2019 so với năm 2018: chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 – đã kiểm toán: xem tại đây

CV vv giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 trước kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.

2021

Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh theo BCTC kiểm toán năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán, xem chi tiết tại đây.

Công văn giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin đính chính Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 Năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Đăng ký mô hình công ty và loại báo cáo tài chính, xem chi tiết tại đây.

Công văn giải trình biến động KQKD quý III/2021, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính bán niên 2021, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 2/2021, chi tiết xem tại đây.

CV giải trình biến động KQKD quý I/2021, chi tiết xem tại đây.

BCTC Qúy I/2021, chi tiết xem tại đây.

2022

Giải trình biến động KQKD BCTC kiểm toán năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4 năm 2022, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động KQKD 06 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã soát xét, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2022 đã soát xét, xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022, xem chi tiết tại đây.

2023

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Chi tiết xem tại đây

Công văn giải trình kết quả kinh doanh tại BCTC năm 2023. Chi tiết xem tại đây

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý IV năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2023, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2023, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC bán niên đã soát xét năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động KQKD quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023, xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023, xem chi tiết tại đây

2024

Báo cáo tài chính quý I năm 2024, xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động KQKD quý I năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Điều lệ nghị quyết - văn bản khác

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, xem chi tiết tại đây.

Điều lệ công ty ngày 13/11/2021, xem chi tiết tại đây.

Quy chế quản trị công ty 2021, chi tiết xem tại đây.

Điều lệ công ty 2021, chi tiết xem tại đây

Điều lệ công ty 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Nghị quyết / quyết định hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv thông qua giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ – Bà Mai Hồ Điệp. Xem chi tiết tại đây.

Bổ sung một số văn bản công bố thông tin, cụ thể theo Phụ lục đính kèm, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Hoàng Gia Pha Lê. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT vv gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Cao Văn Thái. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thành lập Văn phòng đại diện. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, xem chi tiết tại đây.

Bổ sung Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê về việc thông qua phương án phân phối cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bầu cử Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, xem chi tiết tại đây.

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Quyết định vv miễn nhiệm thành viên HĐQT, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty liên kết. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định HĐQT số 68/2021/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, xem chi tiết tại đây.

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 31/2021/NQ-HĐQT về việc chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cổ đông hiện hữu, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 0401/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 194/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT Vv Miễn nhiệm thành viên HĐQT, chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết HĐQT vv triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Đống Đa: Chi tiết xem tại đây

Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Agribank Chi nhánh Thủ Đô: Chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 0201/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty kỳ báo cáo năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết xem tại đây

Bản Cung Cấp Thông Tin Về Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Niêm yết năm 2019. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại đây

Báo cáo thường niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo thường niên 2021, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo thường niên 2020, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2019 chi tiết xem tại đây

Điều lệ và các quy chế quản trị công ty

Điều lệ công ty cập nhật sửa đổi tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 06.03.2024. Xem chi tiết tại đây

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, sửa đổi ngày 26/06/2023. Xem chi tiết tại đây

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, sửa đổi ngày 26/06/2023. Xem chi tiết tại đây

Điều lệ công ty, sửa đổi ngày 26/06/2023. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin. Xem chi tiết tại đây

Điều lệ công ty ngày 13/11/2021, xem chi tiết tại đây.

Quy chế quản trị công ty 2021, chi tiết xem tại đây.

Điều lệ công ty 2021, chi tiết xem tại đây

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty, xem chi tiết tại đây.

Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty, xem chi tiết tại đây.

Điều Lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, tháng 10/ 2020, chi tiết xem tại đây

Điều lệ công ty 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Quy chế về công bố thông tin của công ty, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết / quyết định Ban kiểm soát

Nghị quyết Ban kiểm soát về việc bầu cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, xem chi tiết tại đây.

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết / quyết định đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại đây

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Xem chi tiết tại đây

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem chi tiết tại đây

Các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, xem chi tiết tại đây.

Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,chi tiết xem tại đây.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

CBTT về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020: Chi tiết xem thêm tại đây

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020: Xem thêm tại đây

Nghị quyết HĐQT vv thay đổi người đại diện quản lý vốn góp đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty CP HGPL. Chi tiết xem tại đây.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Chi tiết xem tại đây

Tờ trình về việc thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty. Chi tiết xem tại đây

Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết xem tại đây

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Chi tiết xem tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem chi tiết tại đây

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 công bố thông tin lần 3, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 sửa đổi bổ sung, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 sửa đổi bổ sung, chi tiết xem tại đây.

Thông báo về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty, xem chi tiết tại đây.

Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 final, chi tiết xem tại đây.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, xem chi tiết tại đây

 

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – Final: Chi tiết xem thêm tại đây

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – update lần 2: chi tiết xem thêm tại đây

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: chi tiết xem thêm tại đây

Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây.

Công văn/ Thông báo đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xem chi tiết tại đây

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng, xem chi tiết tại đây.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng, xem chi tiết tại đây.

Thông báo về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, xem chi tiết tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021, chi tiết xem tại đây.

Thông báo vv Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021- Lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết xem tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020: Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2020. Chi tiết xem tại đây.

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu