Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 sửa đổi bổ sung

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 sửa đổi bổ sung, xem chi tiết tại đây.