Đá hoa trắng 8 – 40cm

Màu sắc

Da_CaCO3_8-40cm

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu