QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây