Phát triển bền vững

Con người

VĂN HOÁ CÔNG TY Tại Pha Le Plastics JSC., chúng tôi hiểu rằng sự thành công...

Môi trường

Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với hệ thống nhà máy: Nhà máy sản xuất tại...

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu