Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bầu cử Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bầu cử Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, xem chi tiết tại đây.