Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.