Nghị quyết HĐQT Vv Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Nghị quyết HĐQT Vv Miễn nhiệm thành viên HĐQT, chi tiết xem tại đây