/

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan. Xem chi tiết tại đây