Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan, xem chi tiết tại đây.