Nghị quyết HĐQT Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết HĐQT Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, xem chi tiết tại đây.